Statut SKT Nr 10 STO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Statut Samodzielnego Koła Terenowego Nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku
(tekst jednolity uwzględniający uchwałę Nr 1 VII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w statucie Społecznego Towarzystwa Oświatowego)

Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. l. Społeczne Towarzystwo Oświatowe, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych.
Art. 2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzy­szeniach" (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.). Towarzystwo posiada osobowość prawną.
Art. 3. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Towarzystwa jest m. st. Warszawa.
Art. 4. 1. Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci Kół Terenowych i Samodzielnych Kół Terenowych. Samodzielne Koła Terenowe posiadają osobowość prawną.
2. Ilekroć w dalszej części Statutu używa się określenia "Koło", dotyczy to zarówno Koła Terenowego jak i Samodzielnego Koła Terenowego.
Art. 5. Towarzystwo może używać odznak według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.
Art. 5a. 30 listopada każdego roku, w dniu rocznicy utworzenia Towarzystwa, jest obchodzone Święto Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Jest to dzień szczególnie uroczysty dla wszystkich pracowników szkół i placówek, uczęszczających do nich uczniów, wychowanków i studentów oraz ich rodziców i rodzin.
Art. 6. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

Rozdział II
Cele i formy działania
Art. 7. Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
Art. 8. l. Dla realizacji tego celu Towarzystwo:
1) zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły wyższe, zwane dalej szkołami;
2) inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;
• współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu Towarzystwa;
3a) propaguje wśród dzieci i młodzieży wiedzę o Unii Europejskiej;
3b) uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską;
4) inspiruje i organizuje szkolenia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania;
5) prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego nowych form;
6) tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania;
7) podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej;
8) prowadzi działalność wydawniczą;
9) prowadzi działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności Towarzystwa;
10) zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty i wychowania;
11) rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych.
2. Szkoły prowadzone przez Towarzystwo są zarządzane przy bezpośrednim udziale ich organów społecznych.
Art. 8a. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
zakładanie i prowadzenie szkół,
organizowanie szkoleń edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców,
działalność wydawnicza,
działalność szkoleniowa,
działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych,
działalność szkoleniowa i informacyjna na rzecz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Działalność niewymieniona w ust. 1 jest działalnością nieodpłatną pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 9. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.
Art. 10. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z praw publicznych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Towarzystwa i przestrzegania postanowień jego Statutu.
Art. 11. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
Art. 12. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Towarzystwu.
Art. 13. 1. Przyjęcie na członka zwyczajnego Towarzystwa następuje na podstawie uchwały:
1) Zarządu Głównego - w przypadku osób deklarujących przynależność organizacyjną do Koła Terenowego, na wniosek Zarządu tego Koła oraz w przypadku osób nie deklarujących przynależności do Koła,
2) Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego - w przypadku osób deklarujących przynależność organizacyjną do tego Koła.
2. W uzasadnionych przypadkach odpowiednio Zarząd Główny lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego może, w drodze uchwały odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego.
3. Ewidencję członków zwyczajnych nie należących organizacyjnie do żadnego Koła prowadzi Zarząd Główny. Do członków zwyczajnych nie należących organizacyjnie do Koła stosuje się odpowiednio art. 24 ust. 2 i 3.
4. Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
5. Przyjęcie na członka wspierającego Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
Art. 14. 1. Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka z jej datą.
2. Wykluczenie członka z Towarzystwa następuje na skutek:
1) orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu,
2) utraty praw publicznych,
3. Wykreślenie członka z Towarzystwa następuje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2) niepłacenia składek przez okres jednego roku,
3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej.
4. O wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uchwałę podejmuje Zarząd Główny lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego na zasadach określonych w art. 13 ust. 1.
5. Wykluczenie lub wykreślenie członka z Towarzystwa następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego lub uchwały, o której mowa w ust. 4.
Art. 15. Od uchwały o odmowie przyjęcia na członka oraz uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa służy zainteresowanemu odwołanie do:
1) Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, w przypadku gdy uchwałę podjął Zarząd Główny,
2) Walnego Zebrania Członków Koła, w przypadku gdy uchwałę podjął Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego, za pośrednictwem odpowiednio Zarządu Głównego lub Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.
Art. 16. Godności członka honorowego pozbawia Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Towarzystwa lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.
Art. 17. 1. Członkom zwyczajnym przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze,
2) prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
3) prawo wyrażania swoich opinii i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
2. Członkom wspierającym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Członkom honorowym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz prawo udziału z głosem doradczym w obradach władz Towarzystwa.
Art. 18. 1. Obowiązkiem członków Towarzystwa jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do czynnego udziału w pracach Towarzystwa oraz opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa
Art. 19. Władzami Towarzystwa są:
1) Krajowy Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.
Art. 20. 1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i przejęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.
Art. 21. 1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Towarzystwa przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1 / 3 wybranego składu.
2. W przypadku ustąpienia Prezesa Towarzystwa przed upływem kadencji, Zarząd Główny powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. Najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów dokonuje wyboru nowego Prezesa Towarzystwa.
3. W przypadku odwołania Prezesa Towarzystwa przed upływem kadencji, Krajowy Zjazd Delegatów, który go odwołał, dokonuje wyboru nowego Prezesa Towarzystwa.
Art. 22. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Krajowy Zjazd Delegatów
Art. 23. 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.
2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny co trzy lata jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zjazd zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1 / 5 ogólnej liczby delegatów lub 1 / 5 ogólnej liczby Zarządów Kół w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku.
Art. 24. 1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - wybrani delegaci,
2) z głosem doradczym - członkowie władz Towarzystwa, członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.
2. Delegaci wybierani są na okres całej kadencji w liczbie jednego delegata na każde rozpoczęte pięćdziesiąt członków Koła.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zjazdu Zarząd Główny powiadamia Zarządy Kół z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
4. Krajowy Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów.
5. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Art. 25. Do kompetencji Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) ustalenie głównych kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji;
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego;
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
4) wybór i odwoływanie Prezesa Towarzystwa oraz członków władz Towarzystwa;
5) wybór i odwoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego;
6) uchwalanie Statutu Towarzystwa i jego zmian;
7) podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich ;
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego oraz orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego;
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;
11) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Towarzystwa;
12) podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Zjazdu;
13) podejmowanie uchwal w sprawie odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez Towarzystwo oraz przez Samodzielne Koła Terenowe na finansowanie działalności statutowej Towarzystwa.
Art. 26. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2 / 3 zebranych delegatów.
Art. 27. 1. Krajowy Zjazd Delegatów uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Statutu, odwołania przed upływem kadencji Prezesa Towarzystwa lub członków władz Towarzystwa oraz pozbawienia godności członka honorowego Towarzystwa podejmuje większością 2 / 3 głosów przy obecności 2 / 3 delegatów.
2. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością 3 / 4 głosów przy obecności co najmniej 2 / 3 delegatów.

Zarząd Główny
Art. 28. l. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Towarzystwa oraz 7-21 członków wybieranych spośród członków Towarzystwa. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swojego grona:
1) 1-4 wiceprezesów Zarządu Głównego,
2) sekretarza generalnego,
3) skarbnika.
2. Jeżeli Zarząd Główny liczy powyżej dziesięciu członków, może ze swego grona powołać Prezydium Zarządu Głównego. W skład Prezydium wchodzi Prezes Towarzystwa, wiceprezesi, sekretarz generalny oraz 3-5 członków. Prezydium jest organizatorem i koordynatorem prac Zarządu Głównego.
3. Zarząd Główny i jego Prezydium pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
Art. 29. 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za swoją pracę przed Krajowym Zjazdem Delegatów.
2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) realizacja kierunków działalności Towarzystwa wytyczonych przez Krajowy Zjazd Delegatów;
2) powoływanie i rozwiązywanie Kół oraz nadzorowanie ich działalności;
3) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności;
5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
6) podejmowanie uchwał dotyczących przekształcania Kół Terenowych w Samodzielne Koła Terenowe;
7) zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań finansowych;
8) uchwalanie szczegółowych zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Kół i szkół Towarzystwa;
9) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości;
10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa;
11) składanie sprawozdań Krajowemu Zjazdowi Delegatów z działalności Zarządu Głównego;
12) zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego;
13) zawieszanie lub uchylanie uchwał władz Kół w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Towarzystwa;
14) zawieszanie w czynnościach Zarządów Kół, jeżeli ich działalność niezgodna jest z przepisami prawa, Statutu lub uchwałami władz Towarzystwa. W razie zawieszenia Zarządu Koła, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie Członków Koła;
15) zakładanie i likwidowanie szkół prowadzonych przez Towarzystwo, zatwierdzanie ich statutów oraz sprawowanie nad nimi nadzoru;
16) dokonywanie wykładni przepisów Statutu.
3. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 2. i 6. w związku z art. 48. pkt 3 oraz w pkt. 13. i 14. służy prawo odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu Głównego - za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zjeździe.
4. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 2. pkt 2. i 6. w związku z art. 48. pkt 3. oraz w pkt 9 i 14 zapadają większością 2 / 3 głosów przy obecności co najmniej 2 / 3 członków Zarządu.
5. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6, przekształcone Koło Terenowe nie przedstawi Zarządowi Głównemu kopii postanowienia o wpisie do rejestru do Krajowego Rejestru Sądowego, Zarząd Główny może, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Koła w zakresie braku wpisu, uchylić uchwałę o przekształceniu lub rozwiązać Koło.
Art. 30. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

Główna Komisja Rewizyjna
Art. 31. 1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa i odpowiada za swoją działalność przed Krajowym Zjazdem Delegatów.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.
4. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
pozostające z członkami Zarządu Głównego STO w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą na swój wniosek otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.
Art. 32. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Towarzystwo przepisami;
2) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych;
3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów;
4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;
5) przeprowadzanie kontroli Kół Terenowych i Samodzielnych Kół Terenowych;
6) zatwierdzanie kontroli przeprowadzonych przez Komisje Rewizyjne Kół Terenowych, które złożyły wnioski o przekształcenie w Samodzielne Koła Terenowe, bądź bezpośrednie przeprowadzanie kontroli tych kół;
7) przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Krajowy Zjazd Delegatów lub wnioskowanych przez Zarząd Główny;
8) ustalanie wytycznych do regulaminów Komisji Rewizyjnych Kół.
Art. 33. 1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Towarzystwa i władz Kół oraz dyrektorów szkół składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Na żądanie upoważnionego członka Głównej Komisji Rewizyjnej władze Towarzystwa, władze Koła oraz dyrektorzy szkół obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
2. Po zakończeniu kontroli Główna Komisja Rewizyjna sporządza protokół zawierający ustalenia kontroli i przekazuje go kontrolowanemu. W przypadku zawarcia w protokole wniosków pokontrolnych kontrolowany najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu przedstawia Głównej Komisji Rewizyjnej informację o swoim stanowisku wobec ustalonych wniosków.
3. W przypadku rażących uchybień w działalności Koła lub szkoły Główna Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu Głównego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.
4. Szczegółowy tryb i formy działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.
Art. 34. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Główny Sąd Koleżeński
Art. 35. 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5-7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.
Art. 36. 1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
l) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz Towarzystwa i władz Kół w zakresie niedopełnienia przez nich obowiązków lub przekroczenia uprawnień wynikających ze Statutu i uchwał władz Towarzystwa;
2) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa oraz między członkami a władzami Towarzystwa, powstałych na tle ich praw i obowiązków wynikających z ich przynależności i działalności w Towarzystwie;
3) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy Zarządami Kół oraz między Zarządami Kół a Zarządem Głównym;
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów.
2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, władz Towarzystwa lub wniosek zainteresowanej strony.
3. Tryb i formy działania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin przez niego uchwalony.
Art. 37. 1. Na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Główny Sąd Koleżeński może orzec wobec członka władz Towarzystwa lub władz Koła o czasowym zawieszeniu go w pełnieniu funkcji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, w której Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie.
2. Główny Sąd Koleżeński, stwierdzając w orzeczeniu naruszenie Statutu lub uchwał władz Towarzystwa, może orzec karę:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od jednego roku do trzech lat,
4) wykluczenia z Towarzystwa.
3. Strony sporu powinny dobrowolnie podporządkować się orzeczeniu Głównego Sądu Koleżeńskiego.
4. Członek Towarzystwa nie może być ukarany po upływie jednego roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia Statutu lub uchwał władz Towarzystwa.
Art. 38. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego służy stronom prawo odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu Głównego. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zjeździe.
Art. 39. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

Rzecznik Dyscyplinarny
Art. 40. 1. Rzecznik Dyscyplinarny wybierany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Rzecznik Dyscyplinarny nie maże pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.
Art. 41. 1. Zadaniem Rzecznika Dyscyplinarnego jest wszczynanie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez członka Towarzystwa postanowień Statutu lub uchwał władz Towarzystwa oraz kierowanie spraw do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
2. Tryb i formy działania Rzecznika Dyscyplinarnego określa regulamin przez niego ustalony.

Rozdział IV a
Biuro Towarzystwa
Art. 41a. 1. W celu efektywnego wykonywania zadań Towarzystwa Zarząd Główny może, w drodze uchwały, utworzyć Biuro Towarzystwa.
2. Biurem Towarzystwa kieruje dyrektor, zatrudniany przez Zarząd Główny.
3. Dyrektor Biura uczestniczy na zaproszenie Prezesa Towarzystwa w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
Art. 41b. Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną i zasady działania Biura Towarzystwa oraz zakres obowiązków i pełnomocnictw dyrektora Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Rozdział V
Terenowe jednostki organizacyjne
Art. 42. 1. Na wniosek grupy 15 osób deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących już jego członkami Zarząd Główny w drodze, uchwały może powołać na danym terenie Koło Terenowe Towarzystwa.
2. Uchwała o odmowie powołania Koła Terenowego jest dostarczana wnioskodawcom na piśmie wraz z uzasadnieniem. Od tej uchwały służy wnioskodawcom prawo odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Głównego.
3. Koła mogą tworzyć regionalne reprezentacje Towarzystwa. Tryb ich powoływania określa Zarząd Główny.
Art. 43. 1. Uchwała Zarządu Głównego o powołaniu Koła Terenowego powinna być podjęta w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku i zawierać określenie siedziby władz Koła, terenu jego działalności oraz wskazywać członków będących przedstawicielami Koła do czasu wyboru pierwszych władz Koła.
2. Koła mogą do swojej nazwy dodać określenie "Środowiskowe" lub "Zakładowe", jeśli teren działania do tego je upoważnia.
Art. 44 . 1. Koło Terenowe na mocy uchwały Zarządu Głównego jest przekształcane w Samodzielne Koło Terenowe po spełnieniu warunków określonych w ust. 2.
2. Warunkiem przekształcenia Koła Terenowego w Samodzielne Koło Terenowe jest:
1) prowadzenie lub patronowanie co najmniej jednej szkole przez okres co najmniej jednego roku szkolnego,
2) stwierdzenie w wyniku kontroli Komisji Rewizyjnej Koła zatwierdzonej przez Główną Komisję Rewizyjną, iż dotychczasowa działalność Koła oraz prowadzonych przez Koło Terenowe z upoważnienia Zarządu Głównego szkół zgodna jest z obowiązującymi przepisami.
Art. 45. 1. Zarząd Koła Terenowego występuje z wnioskiem o przekształcenie w Samodzielne Koło Terenowe na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła.
2. Zarząd Główny po stwierdzeniu, że Koło Terenowe spełnia warunki określone w art. 44 ust. 2. podejmuje uchwałę o przekształceniu w Samodzielne Koło Terenowe w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku Zarządu Koła Terenowego.
Art. 46. l. Z chwilą uzyskania osobowości prawnej przez Samodzielne Koło Terenowe Zarząd tego Koła przejmuje kompetencje Zarządu Głównego w zakresie:
1) powoływania komisji i zespołów w celu wykonywania zadań statutowych Koła, sprawowania nad nimi nadzoru i uchwalania regulaminów ich działalności;
2) zarządzania majątkiem Koła, dysponowanie jego funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań finansowych;
3) podejmowania uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości;
4) podejmowania uchwał o prowadzeniu działalności gospodarczej przez Koło;
5) zakładania i likwidowania szkół prowadzonych przez Koło, uchwalania ich statutów oraz sprawowania nad nimi nadzoru .
2. Szkoła prowadzona przez Koło Terenowe z upoważnienia Zarządu Głównego z chwilą uzyskania przez Samodzielne Koło Terenowe osobowości prawnej staje się szkołą prowadzoną przez to Koło.
3. Majątek Towarzystwa będący w użytkowaniu Koła Terenowego oraz prowadzonej przez to Koło szkoły z upoważnienia Zarządu Głównego z chwilą uzyskania przez Samodzielne Koło Terenowe osobowości prawnej staje się majątkiem tego Koła. Dla przeniesienia prawa własności nieruchomości konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.
Art. 47 . Do działalności Samodzielnego Koła Terenowego przepisy art. 61. i 65. Statutu stosuje się odpowiednio.
Art. 48. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Koło lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;
2) złożenia przez Zarząd Koła wniosku o rozwiązanie Koła;
3) stwierdzenia, że działalność Koła prowadzona jest niezgodnie ze Statutem lub uchwałami władz Towarzystwa albo innymi przepisami.

Władze Koła
Art. 49. 1. Władzami Koła są:
1) Walne Zebranie Członków Koła,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna Koła.
2. Do władz Koła przepisy art. 20-22. Statutu stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków Koła
Art. 50. l. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest przez Zarząd Koła co trzy lata i jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła może być zwołane w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zebranie zwołuje Zarząd Koła z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej Koła lub na wniosek 1 / 3 liczby członków Koła.
4. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła przysługuje także Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
Art. 51. 1. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Koła;
2) z głosem doradczym - zaproszeni goście.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Koła Zarząd Koła powiadamia członków Koła z co najmniej dziesięciodniowym wyprzedzeniem.
3. Walne Zebranie Członków Koła władne jest do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności co najmniej połowy członków Koła, w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
4. W przypadku braku quorum w I terminie Zarząd Koła wyznacza II termin, nie wcześniej jednak niż w godzinę po I terminie.
5. Walne Zebranie Członków Koła obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin obrad.
Art. 52. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
1) ustalanie głównych kierunków działalności Koła na okres kadencji;
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła;
3) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;
4) wybór i odwoływanie Prezesa Koła i członków władz Koła;
5) wybór i odwoływanie delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
6) podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd Koła do podjęcia działań dotyczących:
a) założenia lub likwidacji szkoły,
b) rozwiązania Koła,
c) przekształcenia Koła Terenowego w Samodzielne Koło Terenowe;
7) podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków Koła.
Art. 53. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2 / 3 zebranych członków.
Art. 54. 1. Walne Zebranie Członków Koła uchwały w sprawie odwołania przed upływem kadencji Prezesa Koła i członków władz Koła oraz likwidacji szkoły podejmuje większością 2 / 3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Koła Walne Zebranie Członków Koła podejmuje większością 3 / 4 głosów przy obecności co najmniej 2 / 3 członków.

Zarząd Koła
Art. 55. 1. W skład Zarządu Koła wchodzi Prezes Koła oraz członkowie Zarządu Koła wybierani spośród członków Koła w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie Członków Koła nie większej, niż 15 osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Koła wybiera ze swojego grona 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2. Zarząd Koła działa w oparciu o regulamin przez siebie uchwalony.
3. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
Art. 56. 1. Zarząd Koła kieruje działalnością Koła i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków Koła a także, w zakresie zgodności swoich działań z obowiązującymi w Towarzystwie przepisami, przed Zarządem Głównym.
2. Do zakresu działania Zarządu Koła w szczególności należy:
1) realizacja celów statutowych Towarzystwa na terenie działalności Koła;
2) kierowanie bieżącą, działalnością Koła;
3) realizacja uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków Koła oraz władz Towarzystwa;
4) reprezentowanie Koła na zewnątrz;
5) kierowanie do Zarządu Głównego wniosków o założenie i likwidację szkoły oraz o rozwiązanie Koła;
6) kierowanie do Zarządu Głównego wniosku o przekształcenie Koła Terenowego w Samodzielne Koło Terenowe;
7) powoływanie komisji i zespołów pomocniczych, uchwalanie ich regulaminów oraz nadzór nad ich działalnością;
8) składanie sprawozdań z działalności Koła Walnemu Zebraniu Członków Koła.

Komisja Rewizyjna
Art. 57 . 1. Komisja Rewizyjna jest organem Kontrolnym Koła.
2. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3-5 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Koła ani pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia w placówce oświatowej podległej Kołu.
4. Przepisy art. 31 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
Art. 58. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Koła oraz podległych Kołu placówek oświatowych;
2) występowanie do Zarządu Koła z wnioskami wynikającymi w przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Koła;
4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;
5) przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków Koła lub wnioskowanych przez Zarząd Koła.
Art. 59. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.
2. Do działalności Komisji Rewizyjnej Koła art. 33 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Szczegółowy tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej Koła określa regulamin uchwalony przez nią na podstawie wytycznych Głównej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI
Majątek i fundusze
Art. 60. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Art. 61. Majątek Towarzystwa powstaje z:
1) przychodów z działalności statutowej pochodzącej ze:
a) składek członkowskich,
b) odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez Towarzystwo,
c) odpłatnej działalności statutowej;
2) dochodów z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa;
3) darowizn, zapisów i spadków;
4) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo.
Art. 61a. 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Społecznego Towarzystwa Oświatowego w stosunku do członków STO, członków organów STO lub pracownikom oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej "osobami bliskimi", jest niedozwolone.
2. Zabrania się przekazywania majątku Społecznego Towarzystwa Oświatowego na rzecz członków STO, członków organów STO lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Zabrania się również wykorzystywania majątku Społecznego Towarzystwa Oświatowego na rzecz osób, o których mowa w ust. 2, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu STO.
4. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w ust. 2, jest niedozwolony.
Art. 62. Wysokość składek członkowskich ustalana jest przez Zarząd Główny do końca stycznia każdego roku w oparciu o uchwałę Krajowego Zjazdu Delegatów.
Art. 63. 1. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. 25% kwoty, jaka winna być zebrana od członków danego Koła, Zarząd Koła odprowadza w tym terminie na konto Zarządu Głównego Towarzystwa.
2. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka.
Art. 64. 1. Zarząd Główny może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe lub uzyskując, za zgodą Krajowego Zjazdu Delegatów, dodatkowe środki od Kół na zasadach określonych w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Zarządy Samodzielnych Kół Terenowych mogą tworzyć fundusze celowe ze środków będących w ich dyspozycji.
Art. 64a. Rok obrotowy rozpoczyna się w dniu 1 września i kończy w dniu 31 sierpnia roku następnego.
Art. 65. W imieniu Towarzystwa dokumenty związane ze zobowiązaniami finansowymi podpisują dwie osoby: Prezes Towarzystwa lub sekretarz generalny oraz skarbnik lub wyznaczony wiceprezes. Pozostałe dokumenty podpisują członkowie Zarządu Głównego zgodnie z podziałem obowiązków wynikającym z regulaminu Zarządu Głównego. Zarząd Koła Terenowego podpisuje dokumenty w zakresie udzielonego mu przez Zarząd Główny pełnomocnictwa.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe
Art. 66. Uchwalenie niniejszego Statutu przez nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie powoduje skrócenia kadencji dotychczasowych władz Towarzystwa.